Cheering Crowd

Hello!   Xin chào!   Hola!

 
 

Realice la siguiente evaluación de las necesidades de la comunidad

Your opinion matters!

Let’s face it, 2020 has been a challenging year for our community and our country.  We have all been affected by the COVID-19 pandemic and the very real challenges our country faces with social unrest.

For over 60 years, our YMCA has always been an inclusive organization that is “for all.”  We have remained a sustainable charity because we continually ask, “What are the needs in our community?”

We would appreciate you taking the time to complete our brief online survey to help us understand what the needs are from your perspective.  It should take you no more than 5-7 minutes to complete.  We will then share the results with you and other organizations to develop a plan to meet those critical needs that are identified.

Thank you for helping our community and your YMCA.

Lisa Thompson, YMCA Board Member
 

Ý kiến ​​của bạn quan trọng!

Kính chào quý bà con cô bác và anh chị em.  Tôi là Andy Nguyễn, một thiện nguyện viên của YMCA vùng Arlington-Mansfield.


Năm 2020 mang lại nhiều thử thách cho cộng đồng và đất nước chúng ta. Tất cả chúng ta đã bị ảnh hưởng vì nạn dịch COVID và những khó khăn vì náo động xã hội mà đất nước chúng ta đang phải đương đầu.


Trong 60 năm qua, YMCA của chúng ta vẫn luôn là một tổ chức hòa nhập với và cho mọi người. Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn và tiếp tục được những việc làm từ thiện là vì chúng ta vẫn luôn tự vấn, "Những nhu cầu của cộng đồng chúng ta là gì?"


Chúng tôi xin tri ân quý vị dành thời gian để điền vào bản khảo sát này để giúp chúng tôi hiểu được những nhu cầu của cộng đồng qua ánh nhìn của quý vị. Khảo sát này chỉ mất khoảng từ 5 - 7 phút để hoàn tất.


Cám ơn quý vị đã giúp đỡ cộng đồng chúng ta và YMCA.

Andy Nguyen, một thiện nguyện viên của YMCA vùng Arlington-Mansfield
 

¡Tu opinion importa!

Por más de 60 años, nuestro YMCA siempre ha sido una organización “para todos.” Seguimos siendo una organización valiosa porque nos preguntamos continuamente: “¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad?”


Seamos realistas, 2020 ha sido un año difícil para nuestra comunidad y nuestro país. Sabemos que las necesidades han cambiado. Todos hemos sido afectados por la pandemia de COVID-19 y los desafíos reales que enfrenta nuestro país con el malestar social.


Agradeceríamos que tomen el tiempo para llenar nuestra breve encuesta en linea para ayudarnos a comprender cuáles son las necesidades desde su perspectiva. Luego, compartiremos los resultados con otras organizaciones y desarrollaremos un plan para satisfacer las necesidades críticas que se identifiquen.


Gracias por ayudar a nuestra comunidad y a su YMCA. 

Rosa Maria Berjeda, Miembro y voluntaria de la YMCA
 

Thank You!      ¡Gracias!      Cảm ơn bạn!

For more information:     /     Para más información:     /     Để biết thêm thông tin: